Hulpmiddelen

MuMaQ

MuMaQ: Music, Math's & Quantumphysics Het ontdekken van de band tussen wiskunde, muziek en de (kwantum)wereld in het onderwijs. Kan muziek voor leerlingen een poort zijn tot de kwantumfysica?

Het onvoorstelbare voorstellen

Het secundair onderwijs hoort algemeen vormend te zijn. Dat betekent dat een leerling zich een beeld moet kunnen vormen van cultuur en wetenschap. Muziek, wis- en natuurkunde maken hier ontegensprekelijk deel van uit. Mogen leerlingen daarom niet verwachten in de school de essentie te vernemen van de (moderne) fysica?
Waarom horen ze op school dan slechts over de klassieke deeltjestheorie van de materie en de klassieke golftheorie van licht? Waarom vertellen we de leerlingen niet over de ontdekkingen van de moderne kwantumfysica (nu haast honderd jaar oud)? Zadelen we de leerlingen zo niet op met een achterhaald mechanistisch wereldbeeld? Zijn we niet vergelijkbaar met de tijdgenoten van Copernicus, Kepler en Galilei, die destijds zo lang vasthielden aan het achterhaalde -maar o zo veilige- geocentrische wereldbeeld? Kunnen wij niet beter?

Ook al is het wenselijk om de leerlingen te vertellen over de kwantumfysica, dat betekent niet dat het gemakkelijk is: conceptueel niet en mathematisch niet. (Sub)atomaire golfdeeltjes gehoorzamen niet aan de 'gewone' mechanica van Newton, maar evolueren als een niet-lokale kwantummechanische golffunctie in ruimte en tijd. Toch worden ze als gelokaliseerde deeltjes waargenomen. De (amplitude van de) golffunctie geeft slechts een waarschijnlijkheidsmaat om een deeltje te meten. Kwantummechanica houdt dan ook een nieuwe kijk op de fysica in.

Muziek, een didactische poort tot kwantumfysica

Om dit onvoorstelbare kwantummechanisch karakter van de werkelijkheid te kunnen voorstellen, werken we het analogon van de discrete muzikale trillingen didactisch uit. Dat vormt voor leerlingen de poort tot de (basisinzichten van de ) golfmechanica. Tegelijk leren de leerlingen de schoonheid van de wis- en natuurkunde ontdekken, samen met de mathematische grondslagen van de muziek. 
We ontwerpen een leerpad (en bijbehorende leermaterialen) dat leerlingen gaandeweg de band laat ontdekken tussen muziek, wiskunde en kwantumfysica. Het pad loopt via een wisselwerking van muzikaliteit, mathematische modellen, fysische theorieën en experimenten. De MuMaQ-methode is didactisch experimenteel, interdisciplinair en richt zich derhalve niet op een concreet leerplan (hoewel het daarvoor een inspiratie kan zijn). Het is een open doos met een voorgesteld (maar niet gedetermineerd) pad, materialen, ideeën,... Uit deze doos kan een leerkracht muziek, wiskunde of natuurkunde concrete inspiratie halen voor lessen(reeksen) of voor aanvullingen bij bestaande lessen. 

De leermaterialen bestaan uit twee delen.

 1. Deel één handelt over 'de natuurlijke rij van de tonen' en richt zich naar de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar oud. Rond vier kenmerken van een toon (opwekking, kleur, harmonie en melodie) wordt er een wiskundig en muzikaal model gebouwd: de natuurlijke rij. Deze rij modelleert het bestaan van de toon op een toonverwerkker en geeft zicht op het timbre ervan. Met het model kan ook de harmonie, de melodie en de toonladderconstructie beter begrepen worden.
 2. Het tweede deel handelt over de eigenlijke kwantumfysica: 'de muziek van de kwantummechanische golfdeeltjes' en richt zich naar de leeftijdsgroep van 16 tot 18 jaar. 

Partners

MuMaQ is een PWO-onderzoek van de toenmalige groep 'Onderwijs en Kunst' van de UC Leuven-Limburg (toen nog KHLim) departement Lerarenopleiding). MuMaQ werkte in zijn stuurgroep samen met de volgende partners uit universiteiten en scholen:

 • prof. dr. Klaas Landsman, Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP), Radboud Universiteit Nijmegen
 • prof. dr. Mark Reybrouck, Musicologie, KU Leuven
 • prof. dr. Mieke De Cock, Specifieke Lerarenopleiding, KU Leuven
 • prof. dr. Diederik Aerts en prof. dr. Bart D'Hooghe, Center Leo Apostel, VUB
 • prof. dr. Jacques Tempère en prof. dr. Fons Brosens, Theoretische Vaste Stof Fysica, Universiteit Antwerpen
 • Gino Malfait, inspecteur Muzikale Opvoeding
 • Wim Peeters, diocesaan begeleider Fysica, Antwerpen-Limburg
 • Hans Bekaert, leraar wis- en natuurkunde, Tienen
 • Lia Peumans, lector fysica, KHLim
 • Bert Appermont, componist en lector muziek, KHLim
 • dr. Gerard Bodifée, astrofysicus

Disseminatie

 • De leermaterialen werden uitgetest in 
  • Middenschool Sint-Jan Beringen (mei 2007)
  • Humaniora Kindsheid Jesu Hasselt (sept-okt 2008)
  • Sint-Jan Berchmansinstituut Zonhoven (april-mei 2009)
 • Congres van Muzes op 17 november 2007 in het Lemmensinstituut in Leuven
 • Congres van het Freudenthalinstituut (Universiteit Utrecht): Nationale Wiskunde Dagen. Gehouden in Noorwijkerhout in Nederland op 1 en 2 februari 2008. Bekijk de hand-outs
 • MuMaQ-congres op woensdag 29 april 2009 in de KHLim in Hasselt en Diepenbeek
 • Lezing op het EAS-congres, European Association for Music in Schools, Talinn, 1 tot 5 juli 2005
 • Lezing op het GIREP-congres, International Research Group on Physics Teaching, augustus 2009
 • Lezing op VOB-VeLeWe-congres, november 2009
 • Lezing voor Muzes, conservatorium Antwerpen, 11 november 2009
 • Lezing op Woudschotenconferentie, didactisch congres natuurkunde, Freudentalinstituut Nederland, december 2009

Project Gegevens
UC Leuven-Limburg
afgewerkt
Share:

Agentschap Ondernemen verlengt brugproject SpinOff

Agentschap Ondernemen verlengt brugproject SpinOff

   

UC Leuven-Limburg heeft opnieuw een verlenging gekregen van het Agentschap Ondernemen voor het brugproject “SpinOff: hoogtechnologisch ondernemen op school”. Daarmee is het project al aan zijn vijfde editie toe! Ook de partners van Universiteit Hasselt, IMO-IMOMEC, Universiteit Antwerpen, KU Leuven en DSP Valley verlenen opnieuw hun professionele medewerking.

De expertisecel Art of Teaching van de lerarenopleiding wil als promotor van het project leerlingen van de derde graad secundair onderwijs laten proeven van moderne wetenschappen en technologie en hun toepassingen in hoogtechnologisch ondernemen.

Het nieuwe traject ging op woensdag 14 oktober 2015 van start in de Universiteit van Antwerpen. De deelnemende klassen werden al meteen in de fascinerende wereld van de kwantumfysica ondergedompeld via hands-on experimenten: de constante van Planck bepalen, diffractie met een laserlicht, de emissielijnen van H en He, de golflengte van een elektron,… Een indrukwekkende ervaring in de grote practica van de UAntwerpen!

De leerlingen maakten ook kennis met de onderzoeker die hen gedurende het traject zal begeleiden en hen zal helpen het wetenschappelijke onderwerp dat ze bestuderen, beter te begrijpen. Ze moeten immers een goed beeld krijgen van de inzichten uit fundamenteel onderzoek, om een nieuwe toepassing of dienst te kunnen bedenken die daarop gebaseerd is. Want dat is ten slotte de uitdaging die de klassen met dit project gedurende een schooljaar aangaan!

Bezoek de website van het project. 

 

Brugproject SpinOff 2015-2016

Om leerlingen te laten proeven van de moderne wetenschappen en technologie en hun toepassingen in hoogtechnologisch ondernemen, heeft de UC Leuven-Limburg samen met IMO-IMOMEC, de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen, de KU Leuven en de hoogtechnologische koepelorganisatie DSP Valley het brugproject SpinOff opgezet. Dit project wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse Overheid ondersteund.

SpinOff wil een brug slaan tussen de inzichten van de moderne wetenschappen en de kansen die dit biedt tot hoogtechnologisch ondernemen. Het project had eerder ook een Europese grote broer, Quantum SpinOff, een project dat door de Europese Commissie ondersteund werd en in Estland, Zwitserland en Griekenland uitgerold werd.

Het project richt zich tot geïnteresseerde leerlingen van het 5e en 6e jaar secundair onderwijs (en hun leerkrachten) en brengt hen in contact met fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en kansen die onderzoek hen geeft om te ondernemen. Het project wil leerlingen tonen hoe een vernieuwend idee tot een toepassing in een onderneming kan leiden.

Onder begeleiding van onderzoekers en professionals creëren de leerlingen hun eindresultaat, waarbij meer of minder op één van de volgende drie pijlers gefocust wordt:

 1. een nieuwe toepassing of dienst creëren gelinkt aan de bestudeerde technologie
 2. een bestaande dienst of toepassing een nieuwe invalshoek geven
 3. een artwork of demo creëren om hun fascinatie voor de bestudeerde technologie en/of het eigen product voor te stellen.

In dit filmpje illustreren deelnemende leerlingen, leerkrachten, onderzoekers en professionals heel goed het SpinOff-traject:

De partners van het project zijn in 2015-2016:

 • Universiteit Hasselt, IMO-IMOMEC: prof. dr. ir. Wim Defermen Linda Klingels en Glen Vandevenne
 • KU Leuven, Departement Fysica: prof. dr. Jean-Pierre Locquet
 • KU Leuven, Campus Diepenbeek, Embedded Systems & Security: prof. dr. Nele Mentens, ing. Ruben Smeets
 • Universiteit Antwerpen, Visielab: prof. dr. Jan Sijbers, dr. Jan De Beenhouwer
 • Universiteit Antwerpen, Bimef: dr. Sam Van der Jeught
 • Universiteit Antwerpen, departement fysica: Roberta Johnson
 • UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek, Lerarenopleiding Expertisecel Art of Teaching: dr. Laura Tamassia, dr. Erica Andreotti, Renaat Frans
 • DSP Valley: dr. Peter Simkens, ing. Björn Van de Vondel

Met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse Overheid

Project Gegevens
15-09-2015
31-03-2016
Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse Overheid
UC Leuven-Limburg
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Hasselt
 • KU Leuven, Departement Fysica
 • DSP Valley
 • Agentschap Ondernemen
spinoff.vakdidactiek.be
afgewerkt
Share:

Op zoek naar een kwaliteitsvolle vakdidactiek economie

Het schrijven van een naslagwerk 'vakdidactiek economie', opgebouwd rond een stappenplan, dat lerarenopleiders en (toekomstige) leerkrachten een stevige houvast biedt inzake de didactische aanpak van het vakgebied in de praktijk.

Een kwaliteitsvolle didactiek economie is wat het project voor ogen had. Er werd met andere woorden een antwoord op de volgende vraag gezocht: "Hoe kan je doelgericht en efficiënt economische thema's voor leerlingen ontsluiten?". Meer concreet gaat het over het vertalen van de algemeen didactische thema's naar de vakdidactiek en over het aflijnen en beschrijven van de relevante fundamenten en bouwstenen van de vakdidactiek economie. 

De gehanteerde onderzoeksmethode bestaat enerzijds uit een bronnenstudie van bruikbare theoretische inzichten uit bestaand (internationaal) onderzoek inzake vakdidactiek economie. Anderzijds wordt via onder andere focusgroepen de bestaande praktijkervaring van lerarenopleiders economie en andere experten terzake samengebracht. 

De meerwaarde van het onderzoek is direct zichtbaar in de lerarenopleidingen economie waar het werkstuk een soort handleiding kan zijn bij de onderwezen vakdidactiek, hetgaan naast een soort kwaliteitsgarantie ook een zekere uniformiteit biedt. Op die manier kan het een leidraad zijn voor studenten in hun didactische opleiding tot leerkracht economie. Het kan ook aan niet-economisch/didactisch geschoolde leerkrachten een houvast bieden, indien zij toch een lesopdracht binnen het economie- of handelsonderwijs moeten/mogen opnemen.

Project Gegevens
01-09-2014
31-08-2015
UC Leuven-Limburg
UC Leuven-Limburg: Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen
Universiteit Hasselt: Lucien Fastré & Greet Fastré
afgewerkt
Share:

Een kwaliteitsvolle vakdidactiek economie

Een houvast voor iedereen die bij economie-onderwijs betrokken is.

Onze maatschappij vraagt het onderwijs leerlingen voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij. De recente financieel-economische crisis heeft iedereen doen inzien dat er meer sociaal-economische kennis en vaardigheden van leerlingen verwacht worden. Het ontsluiten van die leerstof voor leerlingen is de taak van de vakleerkracht economie, die daarvoor moet kunnen terugvallen op een kwaliteitsvolle vakdidactiek. Er is in Vlaanderen binnen de vakdidactiek economie geen enkel recent, breed naslagwerk (meer) dat kan dienen als een leidraad binnen de lerarenopleidingen. Elke lerarenopleider werkt met eigen samengestelde cursussen, materialen, maakt een eigen vertaalslag van de didactiek naar de vakdidactiek, bepaalt eigen fundamenten en bouwstenen, werkt met eigen modellen en schema’s. 

Het afgelopen jaar werkten Veerle Tulleneers en Karolien Vlayen (UCLL) aan een project dat de basis moet zijn van een sterk vakdidactisch naslagwerk. Hierbij bundelen ze bestaande (internationale) onderzoeksresultaten, de ervaring van de vakmentoren in het werkveld, maar vooral de ruime vakdidactische expertise die aanwezig is bij de verschillende lerarenopleiders (in binnen- en liefst ook buitenland) in één naslagwerk. Een houvast dus voor iedereen die bij economie-onderwijs betrokken is. Echt innoverend in dit project is het aanbieden van een geschematiseerd denkproces, in de vorm van een stappenplan. Dit stappenplan zet een onderzoeksvraag centraal, waardoor we bovendien ook inspelen op het steeds groter wordende belang van het aanleren van onderzoekscompetenties bij leerlingen secundair onderwijs.

De navorming richt zich zowel op leerkrachten die nog eens willen stilstaan bij de vakdidactiek economie en lerarenopleiders.

In de voormiddag kan je nog een interessante sessie volgen: Ondernemerschap en Boekhouding in Skillville. Deze module in het Skillville-platform biedt didactische materialen aan om de ongeletterdheid over bedrijfsadministratie aan te pakken. Leerlingen die bijvoorbeeld van richting veranderen en instromen met een grote achterstand op vlak van boekhouden, kunnen via deze module de basiskennis verwerven. 

Project Gegevens
28-04-2016
28-04-2016
leerkrachten economie en lerarenopleiders
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (de Ark)
3590 Diepenbeek

Donderdag 28 april 2016 van 13.00 u. tot 16.00 u.

Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen
€45,00
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

NanoBazaar

NanoBazaar

  

Ben je benieuwd naar de nanowetenschappen en nanotechnologie?
Wil je meer weten over de nieuwste producten?
Zou je graag mee vorm willen geven aan de toekomst?

Stel zelf je vragen aan een expert!
Kom naar de NanoBazaar in Leuven op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2015 van 11.00 u. tot 17.00 u. 
Daar krijg je de kans om met een nanowetenschapper te praten en je vragen meteen te stellen!

Je wordt daarbij bovendien begeleid door derdejaarsstudenten fysica van de lerarenopleiding secundair onderwijs van UC Leuven-Limburg (campus Diepenbeek).

De NanoBazaar wordt georganiseerd door Studio HB (Hannie van den Bergh) in het kader van het Europees project NanoDiode.
Wil je meer weten over deze activiteit? Contacteer dr. Laura Tamassia via laura.tamassia@ucll.be

Ontdek Onderzoek in Beweging!

Onderzoek in Beweging

 

Wil je de wereld van het onderzoek ontsluiten voor leerlingen en toekomstige leerkrachten? 
En aandacht en interesse opwekken voor het onderzoek in beweging
Ontdek www.onderzoekinbeweging.be!

Van onderzoek horen we meestal enkel de resultaten. Denk aan spectaculaire onderzoeksresultaten in de krant of aan de klinkende namen van bijvoorbeeld Darwin of Einstein. Wetenschappelijk en technisch werk wordt onzichtbaar gemaakt door het eigen succes. Het doen van onderzoek is net zoals een zwarte doos, een black box. We weten eigenlijk niet hoe het tot stand komt, uit wat het allemaal bestaat en meestal vereenvoudigen we de rijke wereld die het bevat. Het lijkt wel alsof onderzoeksresultaten door een eenzame onderzoeker zijn behaald, opgesloten in zijn laboratorium of tussen zijn boeken. 
Om het doen van onderzoek zelf te verkennen, moeten we die zwarte doos openen en die wereld tot leven proberen te wekken. De onderzoeker is niet alleen, maar is deel van een omvangrijk netwerk, dat bestaat uit mensen, dingen, plaatsen, ideeën en handelingen. Achter die bekende onderzoeksresultaten en die bekende namen gaat een hele wereld schuil, een wereld die best de moeite waard is om van dichtbij te ontdekken. 

Ontdek de digitale scenario's, direct bruikbaar in de klas en in de lerarenopleiding, met vrij downloadbare handleidingen en werkbladen. 

onderzoekinbeweging

Geef je les in de lagere jaren en wil je ook graag iets doen rond de Nobelprijs fysica 2013? Kijk dan naar het voorbeeldmateriaal, ontwikkeld door aspirant-leraren, onder 'Materiaal'. 

Ontdek ook de Black Box Onderzoek in Beweging, specifiek voor de opleiding van leraren als onderzoekers en innovators (bij 'Over ons'), want ook dat is het resultaat van onderzoek!

Onderzoek in Beweging is een realisatie van het project Onderzoek als Authentieke Leerinhoud van het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven. Lees er hier alles over. 

Infosessie MeerSTEMmiG 2015-2016

Start jouw school met een STEM-richting in de eerste graad? 

Vakdidactici van de hogeschool vormen samen met leraren een leergemeenschap, die tijdens het schooljaar 2015-2016 aan STEM-curricula zal werken. 

Wil jij erbij zijn? Kom dan alvast naar de infonamiddag. 

Meer informatie en de precieze uren worden later meegedeeld. 

Project Gegevens
11-06-2015
STEM-leerkrachten van de eerste graad SO
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair, Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, bus 4, blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Donderdag 11 juni 2015
13u00 tot 16u15

Schrijf je in
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460

Bekijk de wegbeschrijving en het plannetje van de campus

Delen:

Twee kunstvliegen in één klap

Het onderzoek van Tobias leidde tot een competentieprofiel voor de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator, dat in de lerarenopleidingen kunsten (MO, PO, PKV en specifieke lerarenopleidingen) als leidraad kan gebruikt worden. Het model bestaat uit een aantal kerncompetentievelden, met daarrond facetten die de velden een gezicht geven. Elk facet is bovendien in specifieke gedragsindicatoren omschreven.

Jeroen ging uit van de vraag hoe een community art-project als een ‘zingende tafel’ toekomstige muziekleraars tot kunsteducatoren kan laten uitgroeien. Onze samenleving is door veranderingen als de voor iedereen toegankelijke massamedia, diepgaande socioculturele democratisering en het overal aanwezig internet, erg veranderd: steeds minder ééndimensionaal, steeds meer rizomatisch. Ook in de kunst en cultuur zijn de sociale component, verbinding, cross-over, hybriditeit en interdisciplinariteit belangrijke elementen geworden, die we ook in de schoolkunsteducatie zouden moeten terugvinden. Het onderzoek brengt in kaart waar de muzieklerarenopleiding nog meer kan op inzetten. Naast het boekje verscheen er een korte film over de competenties van de nieuwe kunsteducator-muzikant.

Ben je geprikkeld en wil je meer weten en de onderzoeksresultaten lezen? Surf naar dan naar onze publicatiepagina en lees de digitale versie of schaf je het mooie boekje aan! 

Win een gratis deelname aan de zomerschool

Summerschool2015

Deel je lesidee en win een gratis deelname aan de ODS-zomerschool in Griekenland!

Deel een interessant les-scenario, een powerpoint, een experiment, een werkblad, een lesidee...

En wie weet win je één van de ODS-prijzen! Het uiteindelijk geselecteerde les-scenario wint niet enkel een prijs, maar het wordt ook naar het Engels vertaald. Bovendien ding je op die manier mee naar de internationale hoofdprijs: een gratis deelname (fee, vlucht, verblijf) aan de zomerschool van Open Discovery Space, die doorgaat van zondag 12 juli tot vrijdag 17 juli 2015 in Marathon, nabij Athene in Griekenland. Een aanrader om leerkrachten uit heel Europa te leren kennen!

Laad je les-scenario op via deze link, ten laatste op 15 januari 2015.

Vragen? Contacteer Renaat Frans.

Pagina's