Interactief materiaal

Onderzoek als Authentieke Leerinhoud

Wil je de wereld van het onderzoek ontsluiten voor leerlingen en toekomstige leerkrachten? En aandacht en interesse opwekken voor het onderzoek in beweging? Ontdek www.onderzoekinbeweging.be

Van onderzoek horen we meestal enkel de resultaten. Denk aan spectaculaire onderzoeksresultaten in de krant, of aan de klinkende namen van bijvoorbeeld Darwin of Einstein. Wetenschappelijk en technisch werk wordt onzichtbaar gemaakt door het eigen succes. Het doen van onderzoek is net als een zwarte doos, een black box. We weten eigenlijk niet hoe het tot stand komt, uit wat het allemaal bestaat en meestal vereenvoudigen we de rijke wereld die het bevat. Het lijkt wel alsof onderzoeksresultaten door een eenzame onderzoeker zijn behaald tijdens de opsluiting in het laboratorium en tussen de boeken. Om het doen van onderzoek zelf te verkennen, moeten we die zwarte doos openen en die wereld tot leven proberen te wekken. De onderzoeker is niet alleen, maar is deel van een omvangrijk netwerk, dat bestaat uit mensen, dingen, plaatsen, ideeën en handelingen. Achter die bekende onderzoeksresultaten en die bekende namen gaat een hele wereld schuil. Een wereld die best de moeite waard is om van dichtbij te verkennen. 

Ontdek de digitale scenario's, direct bruikbaar in de klas en in de lerarenopleiding, met vrij downloadbare handleidingen en werkbladen. 

Black Box Darwin de onderzoeker (10-14j)

Darwin is onlosmakelijk verbonden met de evolutietheorie en ook het omgekeerde geldt. Hij wordt vaak geciteerd in natuurdocumentaires, maar ook in veel andere contexten waarin een 'natuurlijke selectie' zou plaatsvinden. Maar dat Darwin een onderzoeker is geweest, wat hij concreet heeft gedaan, met wie hij communiceerde en waar zich dat allemaal afspeelde, weten we vaak niet. Darwin is heel bekend, maar Darwin de onderzoeker is voor ons een zwarte doos. 

Black Box Nobelprijs Fysica 2013 (15-18j)

Englert-bron-CERN

In 2013 wordt de Nobelprijs fysica toegekend aan Englert en Higgs voor de theoretische voorspelling van een mechanisme en van een deeltje, nadat dit deeltje in 2012 door de experimenten in CERN werd ontdekt. Deze wetenschappelijke prijs is een erkenning van het bestaan van een deeltje, van het 'correct zijn' van een model en -uiteraard- van de onderzoekers die de onderliggende theorie hebben ontwikkeld. Maar wat is er allemaal aan vooraf gegaan? Wat is er allemaal gebeurd dat die twee mensen in 2013 die prijs hebben mogen ontvangen? Wat en wie was betrokken bij het onderzoek dat geleid heeft tot de toekenning van die prijs? De Nobelprijs kennen we waarschijnlijk allemaal, die is heel erg zichtbaar, maar alles wat eraan voorafgaat, blijft heel vaak een zwarte doos. 

Black Box Proefschrift Pedagogische Wetenschappen (15-18j)

Het moment waarop jonge onderzoekers hun doctoraat verdedigen, is een soort afsluiter van een intensieve en vaak zeer complexe zoektocht die hen vele richtingen heeft doen uit gaan. Die zoektocht wordt als het ware ingepakt in een boek of een bundeling van wetenschappelijke artikels: een proefschrift. Keurig geschreven, mooi gestructureerd en geordend, geen woord te veel of te weinig, hier en nu voor een publiek gepresenteerd. Op dat moment worden alle zijsporen, alle afwijkingen en verplaatsingen, de probeersels en vele interacties met andere onderzoekers aan het oog onttrokken. Het proefschrift is heel tastbaar en zichtbaar, maar alles wat daaraan vooraf gaat en alles wat ertoe bijgedragen heeft, wordt heel vaak aan het zicht onttrokken. We kennen de input (de onderzoeker) en we kennen ook de output (het proefschrift), maar het doctoraatsonderzoek blijft vaak een zwarte doos.  

Ontdek ook de Black Box Onderzoek in Beweging, specifiek voor de opleiding van leraren als onderzoekers en innovators. 

Black Box Onderzoek in Beweging (leraren in opleiding)

Onderzoek in Beweging is ook het resultaat van onderzoek! Maar voor jullie is wat er achter de scenario's, de didactiek en deze handleiding schuil gaat een black box: jullie weten niet hoe deze materialen door onderzoek vorm gekregen hebben. Daarom willen we jullie de kans geven om de black box van Onderzoek in Beweging terug te openen (via 'Over ons' op de website). Zo kunnen jullie ontdekken hoe het onderzoeksteam van Onderzoek in Beweging tot een pedagogisch concept is gekomen, hoe dat naar concrete didactische materialen vertaald werd, hoe die materialen ontworpen, getest en verfijnd werden om uiteindelijk de finale versie te worden die jullie in de klas kunnen gebruiken. Wat zichtbaar zal worden, is dat onderzoek doen geen lineair proces is, maar dat ook wij omwegen gemaakt hebben, andere paden bewandeld hebben, maar hopelijk is dat het resultaat alleen maar ten goede gekomen. 

Onderzoek als authentieke leerinhoud - in de klas en in de lerarenopleiding! 

We leven vandaag in een samenleving waarin (wetenschappelijk) onderzoek in toenemende mate doordringt tot het leven van iedereen. Tegen die achtergrond wordt de school vandaag verondersteld een sleutelrol in de ontwikkeling van onderzoekscompetenties te spelen.
In dit project gaan we ervan uit dat het van belang is dat jonge mensen op school niet alleen onderzoekscompetenties verwerven, maar ook de kans krijgen om in onderzoek geïnteresseerd te geraken, om door de fascinerende, dynamische en complexe onderzoekspraktijk aangesproken te worden. We denken met andere woorden dat het van belang is dat leerlingen niet alleen leren onderzoeken, maar ook door de fascinerende wereld van onderzoek gevormd kunnen worden. 

De voorwaarde voor die vorming is dat onderzoek ook als een 'authentieke leerinhoud' in de klas kan worden binnengebracht. Om interessevorming voor onderzoek in het onderwijs mogelijk te maken, is het cruciaal dat (toekomstige) leerkrachten zelf blootgesteld worden aan de complexiteit en diversiteit van de onderzoekspraktijk en dat ze leermaterialen en ideeën voor de didactische aanpak kunnen gebruiken én zelf ontwikkelen om de wereld van het onderzoek voor leerlingen te kunnen ontsluiten. 

Onderzoek in Beweging is een realisatie van het project Onderzoek als Authentieke Leerinhoud van het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven. 

Publicatie

 • Cornelissen, G., Depaepe, F., Simons, M., Tamassia, L., Van De Keere, K. & Vervaet, S. (2014). Tijd voor onderzoek als authentieke leerinhoud: een verkenning van eindtermen en leerplannen. In Impuls, Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding, volume 45, issue 2. Leuven: Acco. 

Extra: interview

Laura Tamassia en Jelle De Schrijver houden onderzoek in de klas tegen het licht:

Interview tijdens EAPRIL 2015

Project Gegevens
01-09-2013
31-08-2015
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
UC Leuven-Limburg - dr. Laura Tamassia
 • KU Leuven: prof. dr. Maarten Simons, dr. Goele Cornelissen & prof. dr. Fien Depaepe
 • Katholieke Hogeschool Vives: Kristof Van de Keere & Stephanie Vervaet
 • UC Leuven-Limburg: dr. Thomas Storme
Onderzoek in beweging
afgewerkt
Share:

Kunsteducatieve projecten in het culturele veld en het onderwijs

We ontwikkelen kunsteducatieve activiteiten op maat (binnen- en buitenschools)

Op vraag van musea, cultuurcentra en scholen werken we kunst- en cultuureducatieve activiteiten uit. De activiteiten ontwikkelen we telkens op maat van de partner.

Enkele voorbeelden:

Project Gegevens
UC Leuven-Limburg
Scholen, musea, cultuurcentra, erfgoedcellen, vzw’s…
lopend
Meer info? Contacteer Tobias Frenssen of Jeroen Vanesser
Share:

Onderzoeksreflector, een case-based vakdidactiek van onderzoekend leren

Geen leraar zonder de liefde voor het vak. Maar kan je de liefde voor je vak ‘oefenen’? Is die onder woorden te brengen? Is die dimensie zichtbaar te maken?

Dit project versterkt de didactiek van onderzoekend leren in de lerarenopleiding basis- en secundair onderwijs door cases te ontwikkelen die de klemtoon leggen op:

 • overgang tussen de verschillende onderwijsniveaus (kleuter, lager en secundair)
 • interdisciplinair kader voor wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde (STEM-onderwijs)
 • kennisontwikkeling en uittesten van de cases in de lerarenopleiding
 • implementatie in de scholen

De output van het project is:

 • Een didactische handleiding voor onderzoekend leren met het oog op interdisciplinair STEM-onderwijs
 • 12 cases met concrete onderwerpen, analyse- en reflectietaken. 2 cases die focussen op onderzoekend leren voor de jongste kleuters, 2 cases voor de overgang van kleuter naar lager onderwijs , 4 cases voor oudere kinderen van het lager onderwijs, 4 cases voor 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs
 • Gebruikswijzer met concrete suggesties voor gebruik in de lerarenopleiding
 • Webplatform waarop de 12 cases (praktijkvoorbeelden met bijhorende analyse- en reflectietaken), de didactische handleiding en de gebruikswijzer worden beschikbaar gesteld. Mogelijkheden tot feedback.
 • Het webplatform zal de mogelijkheid in zich dragen om feedback te geven, uit te breiden en om af te stemmen met aanverwante initiatieven, zoals het SoE-projectvoorstel ‘Wetenschapsreflex’

Methode:

In een cyclus van ontwerponderzoek worden de cases uitgetest in de lerarenopleidingen.
Afstemming met SoE-projecten zoals Wetenschapsreflex en Onderzoek in Beweging.

Project Gegevens
01-09-2014
01-08-2016
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
Vives – Wetenschappelijk Denken
Thomas More
lopend
Share:

De groote oorlog in Bree

Laboproject CANON Cultuurcel
Bij WO I wordt er direct naar het Westen van België gekeken. Toch liet de Eerste Wereldoorlog diepe sporen in het oosten van het land na.

Honderd jaar geleden, aan de vooravond van de eerste Wereldoorlog, was het leven in Bree turbulent. In dit Limburgs stadje doen verhalen over deze woelige periode nog steeds de ronde. Een spionne en zelfs de toenmalige secretaris van de koning kwamen uit Bree. Ook de nabijheid van het neutrale Nederland maakte Bree een mogelijke halte in een ontsnappingsroute.

Van 25 februari tot 1 maart 2013 brachten de leerlingen uit de 2 BVL-klassen van de middenschool Heilig Hart Bree de Eerste Wereldoorlog in een multimediale kunstweek tot leven. De derdejaarsstudenten Project Kunstvakken (PKV) van de lerarenopleiding secundair onderwijs begeleidden de projectweek.

Interessante filmpjes:

Project Gegevens
01-09-2012
31-08-2013
CANON Cultuurcel
UC Leuven-Limburg
Middenschool H. Hartinstituut Bree, stad Bree, CANON Cultuurcel
De groote oorlog in Bree
afgewerkt
Share:

De kunsteducator, de muziekeducator

Hoe kan je via interdisciplinaire stageprojecten en community art-projecten toekomstige muziekleraars/beeldende kunst-leraars/pkv’ers tot kunsteducatoren laten uitgroeien?

Evolutie Muziekeducatie van 1.0 naar 2.0 naar 3.0 (2014)

Kunsteducator-muzikant 3.0 (2014). 

Beeldverslag alternatieve stages 'Zingende Tafel', Muzieklerarenopleiding UC Leuven-Limburg

Hoe verhouden de monodisciplinaire kunstlerarenopleidingen MO, PO en PKV aan de UC Leuven-Limburg (BaSO, Campus Diepenbeek) zich t.o.v. de multidisciplinariteit van de kunst?  M.a.w. moeten we geleidelijk groeien naar één opleiding met specialiteiten voor zowel MO, PO als PKV?

In dit onderzoek gaat Jeroen Vanesser op zoek naar concrete antwoorden op de twee volgende deelvragen die dit zoekproces naar meer maatschappelijke relevantie voor de huidige MO’er, PO’er en PKV’er oproept.

Deelvraag 1:

“Welke vakdidactische competenties verwachten het culturele veld en het onderwijs van kunsteducatoren die de MO/PO/PKV-lerarenopleiding opleidt?"

Deelvraag 2:

“Hoe kunnen we een geleidelijk didactisch leertraject uitzetten voor onze studenten MO/PO/PKV, zodat ze deze vakdidactische competenties bereiken?”

Een vertaalslag maken naar PO/PKV van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar het profiel van de moderne kunsteducator/muzikant (MO). Op die manier wil Jeroen een generiek didactisch traject uitzetten voor de muzische vakken in BaSO.

De resonantiegroep:

 • Gert Decoster, popcoach muzikant PXL Music
 • Freddy Mathyssen, SLO Kunst KU Leuven
 • Ann Debaillie, docent MO BaSO UC Leuven-Limburg
 • Tobias Frenssen, docent PKV BaSO UC Leuven-Limburg
 • Roeland Aerts, muziekleraar, theatermaker en docent muziekdidactiek BaSO UC Leuven-Limburg
 • Stef Coninx, directeur van Muziekcentrum Vlaanderen vzw
 • Tijl Bossuyt, artistiek en zakelijk leider van De Veerman vzw
 • Paul Timmermans, LUCA School Of Arts, Lemmensinstituut, Academia.edu
 • Thomas De Baets, docent/senior onderzoeker/coördinator muziekpedagogie LUCA School of Arts
 • Annouk Van Moorsel, hoofd specifieke lerarenopleidingen dans - drama – muziek; Coördinator specifieke lerarenopleiding dans
  • Koninklijk Conservatorium/Royal Conservatoire
  • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Katrien Van Iseghem, coach cel communicatie van CANON Cultuurcel
 • Koenraad Hinnekint, opleidingshoofd SLO van LUCA School of Arts, Lemmensinstituut
Project Gegevens
01-09-2014
31-08-2015
Hefboom UC Leuven-Limburg
Jeroen Vanesser
lopend
Share:

Kunsteducator of verbindingskunstenaar

Competentiemodel voor de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator

Binnen lopend onderzoek gaat Tobias Frenssen op zoek naar artistieke werk- en denkmethoden die in de vakdidactiek kunst geïmplementeerd kunnen worden.

Onderzoeksdoel:

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator, dat binnen de opleiding tot kunsteducator (binnen- en buitenschools) geïmplementeerd kan worden.

Resultaten en/of onderbouwde conclusies:

Het ontwikkelde model dient een praktijkmodel te zijn. Het wil kunsteducatoren in de eerste plaats een jargon bieden om te communiceren over de kwalitatieve kunsteducatieve praktijk. Dit inspiratie-idee staat haaks op het strikt gebruik van modellen als controle-instrumenten. Voor dit model werden strategieën en denkwijzen uit de hedendaagse kunst vertaald naar de kunsteducatie. Tussen beide werelden ontdekten we veel parallellen. Zowel de kunstenaar als de kunsteducator rukt zich door hybride praktijken los uit het strikte maatschappelijk hokje dat soms aan de kunst(educatie) toebedeeld wordt. Dit competentiemodel wil die maatschappelijke, artistieke en educatieve beweging erkennen. Het gevolg is dat het model geen afvinkbare competentielijst kan zijn. Wel kan het als hulpmiddel gebruikt worden om op een gerichte manier over kunsteducatieve praktijken te denken en te praten.

Project Gegevens
01-09-2013
UC Leuven-Limburg
UC Leuven-Limburg
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
lopend
Share:

Competent in Artistieke Competenties

Artistieke Competenties als nieuwe mindset voor het Deeltijds Kunstonderwijs

Artistieke competenties is een pilootproject in het kader van een vernieuwingstraject van het Deeltijds Kunstonderwijs.

Tijdens de eerste twee jaren werkten vier Limburgse academies mee aan het project: NIKO Noord-Limburg, Pentagoon Tongeren, de academie van Lanaken en het conservatorium van Hasselt. In het derde projectjaar zijn Sint-Truiden, Beveren en Roeselare nieuwe pilootscholen.

Voor het schooljaar 2015-2016 nemen volgende pilootacademies deel:

 • Sint-Lambrechts-Woluwe
 • Izegem
 • Kunstacademie Noord-Limburg
 • Roeselare
 • Ronse
 • Knokke-Heist
 • Beveren
 • Hemiksem
 • Sint-Truiden
 • Tongeren
 • Menen
 • Oud-Heverlee
 • Dendermonde
 • Gent
 • Lier
 • Antwerpen

Het project wil het concept artistieke competenties helder krijgen, vertalen naar de kunsten en het werkveld materialen aanbieden om hiermee aan de slag te gaan.

Het project zet in op vier thema’s:

 • competenties formuleren;
 • competentiegericht begeleiden;
 • competentiegerichte leeromgevingen;
 • evaluatie.

Volg het project en download alle beschikbare materialen via de blog www.artistiekecompetenties.wordpress.com.
Je kan daar ook inschrijven om via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden te worden. Elke dinsdag, klokvast om 9.00 u. ontvang je een mail met een inspirerende tekst!

Zes rollen  Unieke kaart

Globale kaartLandkaart

Project Gegevens
01-09-2012
31-08-2016
Ministerie van Onderwijs
KHLim
Begeleidingsdienst GO!
Kunstacademies van Noord-Limburg (NIKO), Sint-Truiden, Tongeren, Roeselare, Beveren, Hasselt en Lanaken
http://artistiekecompetenties.wordpress.com/
lopend
Share:

Een brug naar Cultuur

De onderzoeksgroep Brug naar Cultuur heeft een werkmodel voor de lerarenopleiding secundair onderwijs opgesteld, dat enerzijds voldoende theoretisch onderbouwd is, en anderzijds tegemoet wil komen aan de behoeften die in lerarenopleidingen en secundaire scholen leven met betrekking tot het brede begrip cultuureducatie.

“Een brug naar cultuur” was een onderzoeksproject waar een kernteam van onderzoekers uit de lerarenopleiding bachelor secundair onderwijs en specifieke lerarenopleiding werkte aan een visietekst, een leerlijn, het ontwikkelen van good practices en een stappenplan om cultuureducatie vakoverschrijdend en geïntegreerd te verankeren in de opleiding van toekomstige leerkrachten secundair onderwijs.

De onderzoeksgroep Brug naar Cultuur maakte een behoefteanalyse die in het secundair onderwijs werd uitgevoerd via (kwantitatieve en kwalitatieve) bevragingen van directies, leerkrachten en leerlingen. De belangrijkste inspiratiebron: de 4 culturele basisvaardigheden van Barend Van Heusden. Die werden benut in een werkmodel dat bestaat uit een leerlijn cultuureducatie, waarin de culturele vaardigheden en de reflectie hierover worden gekoppeld aan de identiteitsvorming van de leerkrachten in wording (zijn – groeien – inspireren). Daarnaast ontwikkelde de onderzoeksgroep een kwaliteitsinstrument/screeningstool om de plaats van cultuureducatie in de opleiding in kaart te brengen. Ook werden actuele didactische standpunten met betrekking tot het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving en het evalueren van (culturele) competenties verzoend met deze brede visie op cultuureducatie.

Een nevenproduct van dit onderzoek, ontwikkeld door Jeroen Vanesser, is een eenvoudige kast met twaalf schuiven, een ‘douzaine’, lees: een doezijn. Doezijn draagt de woorden DOEN en ZIJN in zich. In iedere schuif zitten fiches met actieve oefeningen die heel specifiek het waarnemen, het verbeelden, het conceptualiseren of het analyseren aanspreken. Elk van deze vaardigheden is uitgewerkt op het niveau van het zijn, het groeien en het inspireren.

Dat idee willen we in de toekomst graag inzetten om het gebruikte begrippenkader omtrent cultuureducatie eenvoudig en visueel voor te stellen en bruikbaar te maken voor de BaSO-opleiding en dit zowel in de relatie lector-student als in de relatie student- leerling.

Publicaties

Project Gegevens
01-09-2010
28-02-2013
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
Lemmensinstituut Leuven
 • LUCA Koenraad Hinnekint
 • KHLim Jeroen Vanesser
 • CVOLimlo Jo Stijnen
 • KHLeuven Leen Alaerts
afgewerkt
Share:

Edurama

Zoek en vind op een vlotte manier recent en relevant onderzoek dat je kan gebruiken in je les- en klaspraktijk via het webplatform Edurama.

Relevant onderzoek vinden en gebruiken voor de klaspraktijk

Het doel van het kernproject Edurama van het expertisenetwerk School of Education van de Associatie KU Leuven is het ontwikkelen van een webplatform waarop Vlaamse lerarenopleiders, leraren en studenten terecht kunnen om recent en relevant onderzoek terug te vinden om te gebruiken in de les- en klaspraktijk. Professionele ontwikkeling van leraren(-in-opleiding) en lerarenopleiders is immers één van de essentiële middelen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Hiervoor is het belangrijk dat relevant onderzoek binnen de vakdomeinen van de lerarenopleiding beschikbaar en bruikbaar is. Er wordt immers een blijvend probleem gesignaleerd inzake doorstroming van praktijkgerichte, wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksresultaten naar het onderwijs. 

Stimulans voor informatie- en onderzoeksvaardigheden

Op Edurama kunnen lerarenopleiders, leraren(-in-opleiding) en onderzoekers recent onderzoeksmateriaal over specifieke onderwijs-onderwerpen vinden. De materialen bestaan uit (synopsissen van) wetenschappelijke papers, boeken, publicaties op basis van onderzoeksprojecten. Het is een ideale bron van informatie voor studenten van de lerarenopleiding die op zoek zijn naar relevante literatuur in het kader van een opdracht of eindwerk, voor lerarenopleiders die zoeken naar bronnen om hun onderwijspraktijk onderzoeksgeïnformeerd vorm te geven, ...
Meer info over hoe je Edurama kan gebruiken als een tool voor het stimuleren van de informatie- en onderzoeksvaardigheden tijdens je lessen, vind je in de gebruikswijzer.

Zelf publicaties toevoegen

Je kan zelf meehelpen om je eigen onderzoek of andere relevante publicaties zichtbaar te maken voor een breder publiek. Het is immers mogelijk om zelf publicaties toe te voegen aan Edurama, na het aanmaken van een account via 'Mijn Edurama'. Een online publicatiewijzer geeft aan op welke manier het onderzoek kan aangeleverd worden voor publicatie op de website en hoe dat onderzoek op de website gerapporteerd wordt. 

Project Gegevens
01-09-2012
31-08-2014
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
Katholieke Hogeschool VIVES
 • UCLL
 • Thomas More
 • UGent
 • KU Leuven
www.edurama.be
afgewerkt
Share:

MeerSTEMmiG - Leergemeenschap voor een meerstemmige vakdidactiek voor Science, Technology, Engineering en Mathematics

Het project gaat de uitdaging aan om meerSTEMmige vakdidactiek te ontwerpen en uit te testen, die zowel recht doet aan de eigen klankkleur van de afzonderlijke wiskundige, wetenschappelijke en technische disciplines, als aan hun samenspel in de hedendaagse moderne samenleving.

Aanleiding

In Vlaanderen en Europa staat de hernieuwing van het STEM-onderwijs - de verzamelnaam voor de technische en exact wetenschappelijke vakken - hoog op de beleidsagenda. In een samenleving die verdere innovatie wil stimuleren is er nood om de interesse en de kennis van leerlingen voor de STEM-vakken te stimuleren. 
Het project MeerSTEMmiG gaat in op de concrete vakdidactische vraag van verschillende scholen om hun STEM-curriculum te herdenken en te hernieuwen.

Doelstellingen

Het ontwerpen van een coherente en relevante STEM-didactiek
Alhoewel de verzamelnaam STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vaak wordt gebruikt in de literatuur, is er nood om een didactiek en een leerlijn uit te werken, die zowel recht doet aan de afzonderlijke disciplines, als aan de interacties tussen deze disciplines.

Het concretiseren van de overkoepelende STEM-didactiek in concrete leermaterialen

Het uittesten van de ontworpen STEM-didactiek in de dagdagelijkse schoolpraktijk
Het effect van de ontworpen STEM-didactiek op de leermotivatie en de leerresultaten van de leerlingen wordt gemeten via een pre- en een post-test.

Het verbinden van de vakdidactische expertise van lerarenopleiders en de praktijkexpertise van leraren uit het secundair onderwijs via een leergemeenschap
Binnen MeerSTEMmiG wordt een wisselwerking tussen de vakdidactische expertise van de lerarenopleiders en de leraren secundair onderwijs gestimuleerd. Via een intensief coachingstraject worden leraren opgeleid om op basis van de STEM-didactiek zelf lesmaterialen te ontwerpen en uit te testen en hun ervaringen te delen. 

MeerSTEMmig Atomiummodel

In de MeerSTEMmige visie op de vakdidactiek van wetenschappen en techniek stellen de bollen de wetenschappers en technici voor, die elk vanuit hun eigen specialiteit met elkaar samenwerken. De verbindingen tussen de bollen, de verbindingen tussen de mensen en de disciplines maken dat het Atomium ontstaat. 
Wetenschappers en technici kijken op hun eigen manier naar de werkelijkheid, maar durven ook gaan voor de interactie waaruit iets nieuws kan ontstaan. 

Verwachte uitkomsten

 • Overkoepelende visie op STEM-didactiek
 • Uitdagende en relevante STEM-leermaterialen die direct bruikbaar zijn in de klaspraktijk
 • Onderzoeksrapport over de leereffecten van de ontworpen STEM-didactiek
 • Uitrol van een professional learning community voor STEM-didactiek in een samenwerking tussen de lerarenopleiding en het secundair onderwijs

Betrokken vakdidactische experten UC Leuven-Limburg

 • Erica Andreotti, vakdidacticus fysica voor de rol van fysica in Science
 • Ann Emonds, vakdidacticus techniek voor de rol van Technology
 • Renaat Frans, vakdidacticus fysica voor de rol van fysica in Science, voor Maths en voor de ondersteunende expertise van senior onderzoeker
 • Filip Poncelet, vakdidacticus chemie voor de rol van chemie in Science
 • Ivo Jansen, vakdidacticus techniek voor de rol van Technology
 • Johan Goyvaerts, vakdidacticus mechnica voor de rol van Engineering (2014-2015)
 • Joris Lambrechts, voor het inbrengen van expertise omtrent de meting van de leermotivatie van de leerlingen (zelf-determinatie-theorie) (2014-2015)

Partners

Deelnemende secundaire scholen 2014-2015:

 • Sint-Jozefinstituut, Genk
 • Onze-Lieve-Vrouwlyceum, Genk
 • Sint-Jan Berchmanscollege, Genk
 • Sint-Gummaruscollege, Lier
 • Heilig Graf Instituut, Turnhout
 • Sint-Aloysiusinstituut, Geel
 • 't Peperstraatje, Geel
 • Sancta Maria Instituut, Kasterlee
 • GO! Middenschool, Geel
 • Technisch Instituut Sint-Michiel, Bree
 • Agnetendal, Peer
 • Middenschool Heilig Hartinstituut, Bree
 • Campus De Helix, Maasmechelen

Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Hasselt:

 • Wim Peeters, fysica
 • Peter Bogaerts, techniek

Deelnemende scholen 2015-2016:

 • Pius X Middenschool, Tessenderlo
 • Talentenschool, Turnhout
 • Provinciale Middenschool, Diepenbeek
 • Vrij Technisch Instituut, Lier
 • Sint-Gabriëlcollege, Boechout
 • Immaculata-Instituut, Sint-Michiels (Brugge)
 • Sint-Vincentiusmiddenschool, Lanaken
 • Petrus&Paulus Campus West, Oostende
 • Sint-Martinusscholen, Herk-de-Stad
 • GO! Middenschool Domein Speelhof, Sint-Truiden

De leergemeenschap MeerSTEMmiG wordt ook voor het project Ark of Inquiry ingezet. 

In samenwerking met de Cosmodrome in Genk. 

Project Gegevens
01-09-2014
31-08-2015
UC Leuven-Limburg
UC Leuven-Limburg
afgewerkt
Share:

Pagina's